PRIVACY STATEMENT VOOR
BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V.

Bruynzeel Storage Systems legt in deze privacystatement uit waar uw persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Bruynzeel Storage Systems wil u wijzen op uw risico's, rechten en plichten ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens. Bruynzeel Storage Systems wil u ook graag uitleggen op welke manier u uw rechten kunt uitoefenen als het gaat om uw persoonlijke gegevens.

1. IDENTITEITS- / CONTACTGEGEVENS
Bruynzeel Storage Systems B.V.
Industrieterrein 7
5981 NK Panningen

Telefoon: +31 (0)77 – 306 90 00
E-mail    :  info@bruynzeel.org

Vragen over privacy kunt u sturen naar: Privacy@bruynzeel.org

2. VERWERKING VAN GEGEVENS
Door diensten van Bruynzeel Storage Systems en/of derden worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder verwerking verstaan wij: het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het toevoegen van gegevens, het opslaan van de gegevens, het doorsturen van de gegevens of het verwijderen van uw gegevens. Bruynzeel Storage Systems gebruikt de gegevens onder meer om een correcte en volledige beleving van onze diensten te waarborgen. Bruynzeel Storage Systems gebruikt uw persoonsgegevens voor een correcte aflevering van uw bestellingen, om onze overeenkomsten met u af te ronden, voor managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, voor het uitvoeren van analyses en om te voldoen aan (lokale) wettelijke verplichtingen.

Derde partijen die gelieerd zijn aan Bruynzeel Storage Systems:

3. SOORTEN GEGEVENS DIE WIJ OPSLAAN

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en emailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Locatiegegevens;
 • Inloggegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en creditcardgegevens;
 • Gegevens gekoppeld aan uw werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Gedetailleerde (technische) gegevens om gebruik te kunnen maken van onze diensten, websites en apps. We verzamelen gegevens over: type apparaat en eigenschappen, type browser en taal, datum en type interactie en IP-adres;
 • Gegevens met betrekking tot uw talenten of interesses onderverdeeld in categorieën.Belangrijk om te weten is dat Bruynzeel Storage Systems niet alle verzamelde gegevens van iedereen zal gebruiken. Het type data dat wordt gebruikt is afhankelijk van het type dienst dat u gebruikt en het doel van de data die door Bruynzeel Storage Systems wordt verwerkt.

Bruynzeel Storage Systems verwerkt geen persoonsgegevens zoals, etnische achtergrond, ras, politieke standpunten, religie, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid of juridische (strafrechtelijke) gegevens.
Bruynzeel Storage Systems verwerkt alleen persoonsgegevens die door onze klanten worden verstrekt. Persoonsgegevens worden ook verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Alleen met uw expliciete toestemming wordt uw mailadres toegevoegd aan onze verzendlijst. Onze klanten hebben de mogelijkheid om zich af te melden via een link die is opgenomen in elke e-mail die wij versturen.
Bruynzeel Storage Systems verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk beoogde doel, voordat daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en alleen na ontvangst van uw toestemming.

4. BRON VAN GEGEVENSVERWERVING
Bruynzeel Storage Systems zal gegevens opvragen bij zijn klanten en klanten zijn vrij om deze gegevens al dan niet te verstrekken. Om gebruik te maken van bepaalde diensten is het noodzakelijk dat de klant bepaalde gegevens verstrekt, het staat de klant altijd vrij deze gegevens achter te houden met dien verstande dat van die dienst geen gebruik kan worden gemaakt. Er is ook data die Bruynzeel Storage Systems automatisch verkrijgt, denk hierbij aan gedetailleerde gegevens over apparaten die door de klant worden gebruikt. Bruynzeel Storage Systems verkrijgt deze data via cookies en vergelijkbare technologie.

5. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Bruynzeel Storage Systems gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U de diensten en producten van Bruynzeel Opslagsystemen aan te kunnen bieden en deze goed te laten functioneren;
 • Uitvoeren van de overeenkomst;
 • Uitvoeren van de analyse;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

6. TOESTEMMING
Bruynzeel Storage Systems zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een uitdrukkelijke toestemming, hebt u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

7. GEGEVENSVERWERKING NODIG VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
In sommige gevallen verwerkt Bruynzeel Storage Systems uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking kan Bruynzeel Storage Systems de diensten/producten niet leveren. U moet hierbij denken aan de volgende gegevens; e-mailadres, voornaam, achternaam, nieuwsbrievenvoorkeuren, naam en adresgegevens van uw werkgever.

8. GEGEVENSVERWERKING VERPLICHT DOOR NALEVING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Bruynzeel Opslagsystemen kan gegevens verwerken omdat dit wettelijk verplicht is. Op grond van de wet moet Bruynzeel Opslagsystemen bijvoorbeeld betalingsgegevens minimaal 7 jaar bewaren voor de Belastingdienst.

Bruynzeel Opslagsystemen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van de persoonsgegevens bedraagt voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 10 jaar vanaf het moment van inschrijving en voor overige gegevens 5 jaar vanaf het moment van inschrijving en meer jaren afhankelijk van de duur van de overeenkomst en de overeengekomen garantietermijn.

9. GEGEVENSVERWERKING VOOR WETTELIJKE BELANGEN
Bruynzeel Storage Systems kan ook gegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is voor Bruynzeel Storage Systems zelf of een derde partij. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Bruynzeel Opslagsystemen zal in zo'n geval altijd een gedegen belangenafweging maken waarbij uw privacy het belangrijkste uitgangspunt is. Bruynzeel Storage Systems zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de eerder genoemde grondslagen onder 6, 7 of 8 eerder te hanteren indien mogelijk.

10. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens kunnen worden uitgewisseld en gecombineerd binnen Bruynzeel Storage Systems en aan Bruynzeel Storage Systems gelieerde bedrijven.

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Bruynzeel Storage Systems gebruik van derde partijen die soms toegang krijgen tot uw gegevens. Bruynzeel Opslagsystemen maakt met deze verwerkers afspraken over de instructies en beveiligingsnormen die zij moeten hanteren. Dit is wettelijk vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. 

Alle persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in software die beschikbaar wordt gesteld door een leverancier uit Canada. Deze leverancier heeft zelf geen toegang tot deze data tenzij expliciet toegang is verleend door Bruynzeel Storage Systems, dit feit is wettelijk overeengekomen in een verwerkersovereenkomst.

Bruynzeel Storage Systems zal geen data van EU klanten doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Bruynzeel Storage Systems hiertoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijk bevel. 

Voor onze Zwitserse klanten wordt de data verzameld op ons hoofdkantoor in Panningen, Nederland. Deze data kan worden gebruikt door werknemers die tot de EU behoren.

Bruynzeel Storage Systems zal geen data van EU-klanten doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Bruynzeel Storage Systems hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel. 

Voor onze Zwitserse bezoekers wordt de data verzameld op ons hoofdkantoor in Panningen, Nederland. Deze gegevens kunnen worden gebruikt door medewerkers die tot de EU behoren.

11. COOKIES
Wij maken gebruik van cookies op deze en andere websites van Bruynzeel Storage Systems. Bruynzeel Storage Systems gebruikt de volgende cookies:

 • Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
 • Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website
 • Sociale cookies: om de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld reacties of artikelen te delen.

  Door gebruik te maken van onze diensten en de website, gaat u ermee akkoord dat wij cookies plaatsen en lezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

12. PROFILEREN
Wij kunnen profilering gebruiken voor onze diensten. Dit houdt het volgende in: het analyseren, verzamelen en combineren van persoonsgegevens met als doel u in te delen in een specifieke categorie.
Door middel van profilering kan Bruynzeel Storage Systems afleiden, gerelateerde interesses, inhoud waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten en diensten bij u zouden passen.

Profilering kan gevolgen hebben voor uw privacy. Dit kan het gevolg zijn van onnauwkeurige of onjuiste en verouderde gegevens, waardoor verkeerde categorieën aan u worden gekoppeld. Indien het voorgaande het geval is, kunt u contact opnemen met Privacy@bruynzeel.org. Bruynzeel Storage Systems zal dan maatregelen nemen, bijvoorbeeld het resetten of verwijderen van uw profiel.

13. KLACHT
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om een klacht in te dienen bij het (Nederlandse) College Bescherming Persoonsgegevens.

14. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Bruynzeel Opslagsystemen respecteert de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bruynzeel Opslagsystemen doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die, gelet op de huidige stand van de techniek, trachten te voorkomen dat iemand zich ongeoorloofd toegang verschaft tot de gegevens, zodat gegevens geheim blijven.

Indien Bruynzeel Opslagsystemen werkt met (sub)verwerkers, eist Bruynzeel Opslagsystemen van hen dat zij volgens dezelfde beveiligingsnormen met uw gegevens werken.

15. RECHTEN VOOR U ALS GEGEVENSONDERWERP
U kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken om overdracht van de persoonsgegevens.

U kunt ons te allen tijde verzoeken om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen. Stuur een e-mail met uw verzoek naar: Privacy@bruynzeel.org, Vermeld in uw e-mail zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens uw verzoek gaat en van welk recht u gebruik wenst te maken. Bruynzeel Storage Systems probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

16. WIJZIGINGEN
Bruynzeel Storage Systems behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft U VRAGEN OF COMMENTAAR?
Neem contact met ons op via:
E-mail: privacy@bruynzeel.org    

Cookie

Wij willen graag cookies gebruiken en vragen uw toestemming voor het plaatsen ervan.

De noodzakelijke zijn altijd actief; wanneer u op "accepteer alle cookies" klikt, accepteert u ook alle optionele cookies. Als u wilt kiezen welke cookies u wilt accepteren, klikt u op de knop "cookie-instellingen".

Cookie-instellingen

Wij willen graag cookies gebruiken en vragen uw toestemming voor het plaatsen ervan.

Noodzakelijke cookies helpen ons de website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie, en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Anonieme statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.